Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Gynekologicko-porodnické oddělení > Spektrum péče

 

Spektrum péče

 

 
 

 

  • Poskytovaná léčebně preventivní činnost


Níže uvedené činnosti jsou poskytovány klientkám ze spádové oblasti Nemocnice Jihlava a v oblasti specializovaných služeb pro klientky kraje Vysočina. Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Jihlava je pracoviště otevřené pro všechny klientky, které požádají o léčbu v tomto zařízení a to jak v rámci České republiky, tak jiných států. Maximálně je zohledněna péče o minoritní skupiny obyvatelstva. Je respektováno jak náboženské přesvědčení klientek a jejich blízkých, tak jejich etické zásady.

 

  • Ambulantní trakt

 

 Tento je členěn na ambulanci gynekologickou a ambulanci porodního sálu.

 

Náplň gynekologické ambulance je následující:


Ambulance indikační je zajištěna přednostou oddělení a jeho zástupcem, kteří indikují operační velké výkony a stanovují strategii diagnosticko léčebného algoritmu u závažných porodnicko – gynekologických patologií.


Konziliární a příjmová ambulance je zajištěna lékařem s odbornou způsobilostí v oboru a její náplní je konziliární ambulantní činnost a příjem pacientek k akutní, nebo plánované hospitalizaci na oddělení.

 

V gynekologické části ambulantního trakci se schází onkogynekologická komise Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava.

 

V rámci gynekologické ambulance pracují podle rozpisu (viz rozpis oddělení) následující ambulance: 

 

 

Ambulance pro rizikové a patologické těhotenství, které je zaměřena na diagnostiku a léčbu rizikových faktorů a patologií v těhotenstí.

 

 

 

Ambulance dětské a adolescentní gynekologie. Zajišťuje prevenci, diagnostiku a léčbu patologií vývoje a ženských pohlavních orgánů u děvčat a žen do 18 let.Je zajištěna vakcinace adolescentek proti rakovině děložního hrdla.  Tato ambulance  spolupracuje zejména s Dětským oddělením NJ.

                      

 

 

 

Ambulance plánovaného rodičovství. Konzultace a doporučení vodné antikoncepční metody a další sledování v průběhu jejího užívání.


 

Ambulance urogynekologická provádí komplexní diagnostiku včetně urodynanamických vyšetření diagnostiku a léčbu močové inkontinence a to jako konzervativní, tak chirurgickou u žen trpících poruchami udržení moči. Aktivní je spolupráce s Urologickým a Rehabilitačním oddělením NJ.


Ambulance pro poruchy klimakteria se zabývá diagnostikou a léčbou výpadových klimakterických obtíží ženy a to jak psychických, tak neurovegetativních a somatických. Léčeny jsou jak pacientky při spontánním nástupu obtíží, atak po umělé předčasné léčebné kastraci (léčba maligního onemocnění, atd.)


 

 

Ambulance onkogynekologická. Její náplní je diagnostika a léčba onkologických onemocnění ženy. Jde o zhoubné nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla, vejcovodů a vaječníků. Po ukončení komplexní onkogynekologické léčby jsou nadále pacientky v této ambulanci sledovány. Ambulance spolupracuje s Oddělením radiační onkologie NJ, je součástí Komplexního onkologického centra kraje Vysočina.


 

Ambulance ultrazvuková provádí ultrazvukové vyšetření napříč oborem gynekologie a porodnictví. Jde zejména gynekologickou diagnostiku patologií v malé pánvi včetně diagnostiky raného těhotenství I. trimestru, o prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad, porodnickou diagnostiku III. trimestru, o onkogynekologickou diagnostiku v rámci stagingu zhoubného onemocnění a o urogynekologickou ultrazvukovou diagnostiku.

 

 

Gynekologicko porodnická ambulance spolupracuje s ambulancí Centra asistované reprodukce SANUS Jihlava, s Ambulancí klinické genetiky a s dalšími ambulancemi hraničních oborů.

 

Činnost ambulance porodního sálu je popsána v rámci porodního sálu

 

 

  • Centrum prenatální diagnostiky a lékařské genetiky

 

 

V rámci tohoto centra spolupracují lékaři Gynekologicko – porodnického oddělení s klinickým genetikem. Náplní práce gynekologů je jak diagnostika vrozených vývojových vad plodu pomocí laboratorních, ultrazvukových a invazivních (odběr plodové vody amniocentézou, odběr choriových klků a odběr krve plodu z pupečníku – kordocentéza) metod, tak řešení těchto vad fetální terapií nebo umělým ukončením těhotenství.

 

 

  • Porodní sál

 

Tento byl 28,2,2012 nově otevřen po rekonstrukci a sestává z ambulance porodního sálu a vlastního porodního sálu s porodními místnosti a operačního sálu pro porodnické operace.

 

 

Ambulance porodního sálu zabezpečuje konziliární, preventivní a terapeutické činnosti pro těhotné od 24. týdne těhotenství. Činnost ambulance je zabezpečena lékařem s odbornou způsobilosti v oboru a kompletním přístrojovým vybavením pro diagnostiku zdraví, nebo patologie matky nebo plodu (kardiotokografy, ultrazvuk a další). Všechny klientky, které se rozhodnout porodit na Gynekologicko – porodnickém oddělení Nemocnice Jihlava jsou v pravidelných intervalech sledovány na ambulanci porodního sálu od 36. týdne těhotenství do porodu. Od tohoto období až do porodu je pravidelně kontrolován jak stav matky, tak plodu. Je stanovena individuální strategie vedení porodu pro každou klientku.PS

 

Vlastní porodní sál vede jak plánované, tak akutní porody. Porod je veden jak porodními asistentkami (fyziologický porod) tak lékaři (rizikový a patologický porod) a to s důrazem na individuální přístup k rodičce a jejímu doprovodu. Je maximálně respektováno soukromí rodičky a jejích blízkých pří porodu.

 

 

 

Porodní sál je součástí Intermediárního centra perinatální péče, to znamená, že zajišťuje péči o porod matky a plodu od ukončeného 32. týdne těhotenství, nebo od dosažení ultrazvukového odhadu hmotnosti plodu/ů cca 1 500 g. Pokud dojde k rozvoji nezastavitelné děložní činnosti, nebo je těhotenství nutno z jakéhokoliv důvodu ukončit před dosažením této hranice, je  zajištěna péče na vyšším specializovaném pracovišti a matka s plodem v děloze (takzvaný transport in utero) je transferována sanitkou nebo helikoptérou RZP v doprovodu lékaře na perinatální centrum tohoto pracoviště k další léčbě eventuelně porodu vysoce rizikového novorozence. Péče o něj je pak vedena odborníky novorozenecké jednotky intenzivní péče.

 

Jsou dodržovány všechny doporučené postupy stanovené Českou gynekologickou a

porodnickou společností. Jsou využívány veškeré nové i alternativní metody porodu.

 

Patři mezi ně :

- respektování porodního plánu klientky,

- indukce porodu, nebo programovaný porod,

- je zajištěno intermitentní nebo kontinuální sledování stavu plodu, a to jak kardiotokograficky, tak pomocí intrapartální fetální pulzní oxymetrie (jde   o přístroje, které zpřesňují diagnostiku nitroděložního ohrožení plodu).  

- tlumení porodních bolesti epidurální analgezií a dalšími metodikami porodnické analgezie, relaxace  na  míči, porod ve vertikální poloze ve   stoji,  dřepu, v sedě,  v kleče  a  i s pomocí porodního vaku, nebo porodní  stoličky

 

- porodnická hydroterapie: relaxace ve sprše, ve vaně, kompletní porod do vody.

- porod v přítomnosti otce, rodinných příslušníků nebo duly a to na požádání i u operačních porodů,

- aromaterapie pomocí vonných esencí

 

Porod sleduje jak porodní asistentka, tak lékař porodního sálu, nebo ústavní pohotovostní služby. Po porodu přebírá péči o novorozence personál Dětského oddělení.

 

V případě náhle vzniklé porodnické patologie, která vyžaduje akutní ukončení porodu, je možné provést urgentní císařský řez. V případě splnění  podmínek pro akutní ukončení porodu vaginální cestou je možné použití jak porodnických kleští, tak vakuumextraktoru.

 

Metoda císařského řezu je volena tak, že v případě nekomplikovaného proběhu opouští nedělka s dítětem Nemocnici Jihlava 4. poporodní den bez nutnosti odstranění  kožního stehu.

 

Možnost přípravy rodiček k porodu, cvičení pro těhotné a plavání těhotných jsou uvedeny v patřičném odkazu stránek.

 

  • Oddělení rizikového těhotenství a šestinedělí

Její náplní je hospitalizační péče o riziková a patologická těhotenství a o nedělku a jejího novorozence.

 

Je aplikován systém „full rooming in“, to znamená společné poporodní ošetřování matky a novorozence ihned po porodu. Je věnována maximální pozornost rozvoji laktace u matky a plného kojení novorozence.

 

K dispozici jsou jak standardní pokoje po 2 (nedělka a dítě) maximálně po 3 (rizikové těhotné) postelích na pokoji vždy se sociálním   zařízením společným pro 2 pokoje, tak 3 nadstandardní pokoje s kompletním nadstandardním vybavením. Dále je k dispozici pooperační pokoj pro 2 klientky po císařském řezu s adekvátním   monitoringem vitálních funkcí. Celkem disponuje toto oddělení 30 lůžky.

 

Nemocnice Jihlava a její Dětské a Gynekologicko porodnické oddělení získala v roce 2003 titul „Baby friendly hospital“. Jde o ocenění přístupu pracoviště ke kojení novorozenců.


 

  • Gynekologické oddělení

 

Zde jsou hospitalizovány ženy s gynekologickými onemocněními vyžadující jak konzervativní, tak operační léčbu.

 

V oblasti gynekologie je provádělo veškeré spektrum konzervativních i operačních postupů léčby pacientek a to v oblastech reprodukční gynekologie, onkogynekologie (zde je úzká spolupráce s Oddělením radiační onkologie Nemocnice Jihlava na půdě onkogynekologické komise). Následná léčba onkologických malignit jako je radioterapie, chemoterapie, biologická léčba, imunoterapie jsou již vedeny na Oddělení radiační onkologie) . V oblasti operativy jsou upřednostňovány minimálně invazivní operační postupy (laparoskopie, hysteroskopie).

 

V rámci léčby manželské neplodnosti spolupracuje oddělení s Centrem asistované reprodukce SANUS Jihlava. Pro tyto pacientky zabezpečuje komplexní endoskopickou operační diagnostiku (hysteroskopie, hysterosalpingografie, laparoskopie) a hospitalizuje pacientky při vzniku komplikací pramenící z léčba neplodnosti (hyperstimulační ovariální syndrom, zánětlivé komplikace a další).

 

Pokoje jsou po 2 – 3 lůžkách vždy se společným sociálním zařízením pro 2 pokoje. Jeden pokoj se 2 lůžky ve vyčleněn pro intenzivní sledování pacientek po gynekologických operacích. Má k dispozici adekvátní systém monitoringu vitálních funkci a celkového stavu operantky. Pacientky po závažných operačních výkonech, nebo s interkurentními onemocněními jsou po operaci hospitalizovány na interdisciplinární chirurgické jednotce intenzivní péče. Jakmile jejich stav dovolí, jsou opět přeloženy na mateřskou gynekologickou stanici. K dispozici je i nadstandardní pokoje s plným vybavením. Celkem disponuje toto oddělení s 30 lůžky.

 

  • Centrální operační sály

Operační sálek 
Gynekologicko – porodnické oddělení operuje 5 dní v týdnu a to jak na vlastním operačním sále pro velké operace, tak na sále jednodenní chirurgie. Oddělení jednodenní chirurgie má samostatný vchod a jsou zde prováděny malé gynekologické výkony (výškrab dutiny děložní, umělé ukončení těhotenství, konizace, děložního hrdla, hysteroskopie a další). Ráno je pacientka přijata lékařem, v průběhu dopoledne je výkon v celkové anesthezii proveden a pokud nevznikou komplikace a nebo pokud nevykazuje pacientka zdravotní rizika, je po 6ti hodinách po výkonu propuštěna do domácího ošetření.

  ¨                                                                                                          

                                         

                  Těšíme se na Vaší návštěvu. 

 

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 12.3.2007 / 14.8.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies