Logo Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) 

Nemocnice Jihlava - Oficiální web obce


Vyhledávání

Odkaz na Instagram Nemocnice Jihlava Odkaz na Facebook Nemocnice Jihlava YouTube kanál Nemocnice Jihlava LinkedIn profil Nemocnice Jihlava Audiozprávy

 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > O nemocnici > Zpracovávané osobní údaje

 

Zpracovávané osobní údaje

 

 
 

OSOBNÍ ÚDAJE - PACIENTI

 

 

A. Identifikační údaje správce

 

Správce:          Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

                        IČ: 00090638

                        se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

 

B. Účel zpracování

 

Účelem zpracování  osobních údajů týkající se pacientů je získání údajů, které bezprostředně souvisí s identifikací pacienta a dále se zdravotním stavem pacienta tak, aby pacientovi mohla být poskytnuta správná a komplexní zdravotní péče.

 

C. Kategorie subjektů údajů a osobních údajů

 

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou pacienti správce.

 

D. Zdroj osobních údajů

 

Zdrojem osobních údajů je zdravotní dokumentace každého pacienta, ve které jsou uvedeny osobní údaje, které správce k výše uvedenému účelu zpracovává. Údaje se zpracovávají ve formě listinné i ve formě elektronické.

 

E. Popis způsobu zpracování údajů

 

Při první návštěvě pacient sdělí osobní údaje za účelem jeho identifikace a dále i symptomy. Po tomto je stanovena lékařská a ošetřovatelská anamnéza, které je součástí zdravotní dokumentace. Jedná se pak o tyto osobní údaje:

 1. jméno, příjmení (i všechna dřívější příjmení),
 2. datum narození,
 3. místo narození,
 4. rodné číslo (u cizinců dále přidělené rodné číslo),
 5. kontaktní adresu,
 6. zdravotní pojišťovnu,
 7. lékařská anamnéza
 8. ošetřovatelská anamnéza

 

 

F. Místa zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat v místě sídla správce tedy na adrese Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

 

G. Příjemce nebo kategorie příjemců

 

Příjemcem osobních údajů jsou zaměstnanci správce, které tyto využívají k výkonu své činnosti. Jedná se zejména o lékaře a zdravotní sestry.

 

H. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

 

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

 

I. Popis opatření k zajištění osobních ochrany osobních údajů

 

Přístup k údajům v elektronické podobě prostřednictvím Nemocničního informačního systému je zabezpečen heslem. Bez přihlášení se nelze k osobním údajům dostat. Identifikace a heslo je pro každého uživatele individuální. Uživatel je vázán mlčenlivostí. Přístup do NIS je omezen dle pracovního zařazení každého uživatele. Při podezření z neoprávněného prohlížení nebo prohlížení nad rámec pravomocí zaměstnance, může správce NIS nahlédnout do modulu, který umožňuje zjistit, kdy a co dotyčný uživatel sledoval. NIS server má svůj záložní server a v místnosti jsou instalovány protipožární systémy. Data jsou pak pravidelně několikrát měsíčně zálohována.

 

Podrobné nakládání s osobními údaji pak stanovuje interní směrnice.

 

 

 

 

 OSOBNÍ ÚDAJE - ZAMĚSTNANCI

 

 

A. Identifikační údaje správce

 

Správce:          Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

                        IČ: 00090638

                        se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

 

B. Účel zpracování

 

Účelem zpracování  osobních údajů týkající se zaměstnanců správce je získání údajů, které bezprostředně souvisí s uzavřením pracovního poměru a to zejména:

 1. k sepsání pracovní smlouvy
 2. k pro hlášení přihlášek a odhlášek sociálního a zdravotního pojištění
 3. k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění
 4. pro správný výpočet mzdy
 5. pro správný výpočet měsíčních záloh na dani
 6. pro zjištění přesného nároku na odchod do starobního důchodu
 7. pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
 8. kvůli hlášení zaměstnávání cizinců
 9. pro prohlášení poplatníka daně z příjmu
 10. pro různá potvrzení o příjmu - finanční úřad, úřad práce, soudy, bankovní instituce apod.

 

C. Kategorie subjektů údajů a osobních údajů

 

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zaměstnanci správce.

 

D. Zdroj osobních údajů

 

Zdrojem osobních údajů je osobní složka každého zaměstnance, ve které jsou uvedeny osobní údaje, které správce k výše uvedenému účelu zpracovává.

 

E. Popis způsobu zpracování údajů

 

Před uzavřením pracovního poměru si správce (zaměstnavatel) jednotlivé údaje od zaměstnance vyžádá, což znamená, že zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu. Jedná se pak o tyto osobní údaje:

 1. jméno, příjmení (i všechna dřívější příjmení),
 2. datum narození,
 3. místo narození,
 4. rodné číslo (u cizinců dále přidělené rodné číslo),
 5. státní příslušnost, rodinný stav,
 6. kontaktní adresu,
 7. vzdělání (originály dokladů o vzdělání),
 8. dosavadní praxi,
 1. doklad o bezúhonosti (u vedoucích pracovníků a u zdravotnických povolání),
 2. informace o zdravotním stavu,
 3. informace zda pobírá důchod,
 4. u žen počet vychovaných dětí,
 5. zdravotní znevýhodnění,
 6. zdravotní pojišťovnu,
 7. údaje o manželce a dětech (pro případ daňového zvýhodnění),
 8. číslo bankovního účtu (pro zasílání mzdy na účet zaměstnance na základě jeho žádosti),
 9. u lékařů členství v ČLK (předpoklad pro výkon lékařského povolání).

 

F. Místa zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat v místě sídla správce tedy na adrese Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

 

G. Příjemce nebo kategorie příjemců

 

Příjemcem osobních údajů je správce osobních údajů a dále instituce, kterým jsou údaje sdělovány v souvislosti se vznikem a ukončením pracovním poměrem, s výplatou platu, případně v souvislosti s jinými skutečnostmi související s pracovním poměrem, např. Úřad práce, Finanční úřad, zdravotní pojišťovna, Okresní správa sociálního zabezpečení a jiné.

 

H. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

 

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

 

I. Popis opatření k zajištění osobních ochrany osobních údajů

 

Přístup k údajům v elektronické podobě do Personálního a mzdového programu  mají zaměstnanci personálního a mzdového oddělení  a určený správce ICT.

 

Přístup k osobním spisům zaměstnanců mají pouze zaměstnanci personálního a mzdového oddělení, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

 

Opatření k zajištění osobních údajů je standardní. Místnost, kde jsou uloženy údaje, jsou vstupní dveře zajištěné bezpečnostním zámkem a koulí, uvnitř místností se nachází skříně uzamčené pro ukládání personální agendy.

 

Podrobné nakládání s osobními údaji pak stanovuje interní směrnice.

 

 

 

 

 KAMEROVÝ SYSTÉM

 

 

A. Identifikační údaje správce

 

Správce:          Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

                        IČ: 00090638

                        se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

 

B. Účel zpracování

 

Účelem zpracování je ochrana majetku osob před krádežemi, ochrana osob, zejména zaměstnanců správce, před napadením agresivních pacientů, jakož i ochrana před jinou protizákonnou či trestnou činností.

Účelem provozu kamerového systému je prevence proti nežádoucím jevům, zejména proti vstupu bezdomovců a jejich neoprávněnému zdržování se v objektu Nemocnice, proti kapesním krádežím, proti vandalismu, a dále jako preventivní ochrana personálu Nemocnice v nočních hodinách proti napadení agresivními pacienty (zejména v prostorách pohotovostní ambulance s nepřetržitým provozem). Důvodem k instalaci kamerového systému byla i skutečnost, že incidenty, které se v Nemocnici udály před instalací kamerového systému a byly šetřeny Policií ČR, nebylo možno doložit kamerovým záznamem.

 

Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti z určitým jednáním (viz. výše). Rozsah zpracovávaných údaje bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech. Správce nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje.

 

Osobní údaje budou zpracovávány bez souhlasu subjektů údaje a to ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona číslo 101/2000 Sb.

 

C. Kategorie subjektů údajů a osobních údajů

 

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zejména pacienti správce, zaměstnanci správce, jakož i další osoby vstupující z jakéhokoliv důvodu do prostor správce.

Na všech vstupech do prostor Nemocnice a na oplocení areálu Nemocnice jsou umístěny informační štítky formátu přibližně A5 s nápisem „Pozor Areál nemocnice je sledován kamerovým systémem!“ s piktogramem kamery.

 

D. Zdroj osobních údajů

 

Zdrojem osobních údajů bude po určitou dobu uchovaný obrazový záznam (nahrávka z kamerového systému).

 

E. Popis způsobu zpracování údajů

 

V prostorách Nemocnice je tedy instalováno celkem 31 kamer typů AXIS 211, 221 D&N, 216 FD a 212 PTZ (s možností dálkového ovládání směru záběru a zorného úhlu - zoom). Kamery mají pevnou montáž, přičemž kamery instalované v suterénu Nemocnice mají možnost „nočního vidění“. Kamery snímají barevný obraz s rozlišením 640 x 480 bodů, v tomto rozlišení je záznam i ukládán, zvuk není snímán. Kvalita záznamu (rozlišovací schopnost a snímková frekvence) je dostatečná k identifikaci sledovaných osob a rozpoznání jejich aktivit.

Kamerový systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, přičemž ze čtyř kamer je pořizován nepřetržitý záznam, u zbývajících je záznam aktivován pouze pokud je v zorném poli kamery detekován pohyb. Doba uložení záznamů je nastavena SW na 7 dnů.

Kamery jsou instalovány na různých místech v budovách Nemocnice a jejich seznam je součástí interní směrnice.


 

F. Místa zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat v místě sídla správce (oznamovatele) tedy na adrese Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

 

G. Příjemce nebo kategorie příjemců

 

Za určitých okolností mohou být kromě správce příjemcem orgány činné v trestním řízení (Police ČR, státní zastupitelství, soud), případně i orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky, na základě zákonem stanovených pravidel.

 

H. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

 

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

 

I. Popis opatření k zajištění osobních ochrany osobních údajů

Kamerový server je instalován v místnosti bez oken s ostatní informační a komunikační technologií Nemocnice. Vstup do místnosti je opatřen dveřmi v běžném provedení s bezpečnostním zámkem a koulí na vnější straně. Místnost je zabezpečena pohybovým čidlem a alarmem s kódovým ovládáním, jehož výstup je vyveden na pult bezpečnostní agentury a dále je místnost sledována jednou z kamer kamerového systému. Do místnosti má přístup celkem 5 zaměstnanců oddělení informačních a komunikačních technologií Nemocnice.

Přístup k uloženým záznamům je možný pouze na základě přihlášení do operačního systému Windows prostřednictvím loginu a hesla a následného přihlášení do aplikace pro zpracování obrazových informací dalším loginem a heslem. Příslušná oprávnění má pouze jedna osoba, a to určený správce kamerového systému.

Pro provoz kamerového systému má Nemocnice zpracovánu směrnici „Kamerový systém se záznamovým zařízením Nemocnice Jihlava“ ze dne 18. února 2008, která současně určuje správce kamerového systému a osoby pověřené dohledem.

 

Podrobné nakládání s osobními údaji pak stanovuje interní směrnice.


Rezervační systém Reenio (konference, služby)

 

 

A. Identifikační údaje správce

 

Správce:          Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

                        IČ: 00090638

                        se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

 

B. Účel zpracování

 

Účelem zpracování  osobních údajů týkající se uživatelů je získání údajů, které bezprostředně souvisí s rezervací nebo registrací.

 

C. Kategorie subjektů údajů a osobních údajů 

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou uživatelé rezervačního systému.

 

D. Zdroj osobních údajů

 

Zdrojem osobních údajů je rezervační systém, ve které jsou uvedeny osobní údaje, které správce k výše uvedenému účelu zpracovává. Údaje se zpracovávají ve formě elektronické.

 

E. Popis způsobu zpracování údajů

 

Při registraci nebo rezervaci v rezervačním systému uživatel uvede účelu a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu. Jedná se pak o tyto osobní údaje:

 1. jméno, příjmení,
 2. e-mail,
 3. telefon 

 

F. Místa zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat v místě sídla správce tedy na adrese Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

 

G. Příjemce nebo kategorie příjemců

 

Příjemcem osobních údajů jsou zaměstnanci správce, které tyto využívají k výkonu své činnosti. 

 

H. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

 

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

 

I. Popis opatření k zajištění osobních ochrany osobních údajů

 

Přístup k údajům v elektronické podobě prostřednictvím rezervačního systému Reenio je zabezpečen nutností přihlásit se uživatelským jménem a heslem. Bez přihlášení se nelze k osobním údajům dostat. Identifikace a heslo je pro každého uživatele individuální. Uživatel je vázán mlčenlivostí. Přístup do rezervačního systému je omezen dle pracovního zařazení každého uživatele.

 

Podrobné nakládání s osobními údaji pak stanovuje interní směrnice.

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Kratochvíl, právní oddělení Nemocnice Jihlava

Dne 18. 8. 2008

 

 
Zodpovídá: Mgr. David Zažímal
Vytvořeno / změněno: 18.8.2008 / 18.8.2008

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > O nemocnici
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Pomocná nabídka

Stránku:

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies