Nemji-logo-inverted

Robotické centrum

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Robotické centrum

Začátkem roku 2023 byl spuštěn provoz robotického centra jihlavské nemocnice, která se tak zařadila mezi 13 poskytovatelů této špičkové chirurgické technologie v České republice. Robotická chirurgie je dnes nedílnou součástí vyspělé onkologické péče poskytované při Komplexních onkologických centrech ve fakultních a krajských nemocnicích. Komplexní onkologické centrum jihlavské nemocnice ve spolupráci s jednotlivými klinickými obory již řadu let poskytuje špičkovou péči pacientům z Kraje Vysočina. Zahájení činnosti robotického centra je dokladem snahy vedení nemocnice udržet krok při poskytování té nejmodernější léčebné péče s ostatními pracovišti v České republice.

Robotická chirurgie

Dlouhodobým monitoringem v jihlavské nemocnici byla potvrzena poptávka po robotické chirurgii ze strany pacientů, kde tato operativa zkracuje nejen dobu hospitalizace, ale i dobu celkové rekonvalescence a pracovní neschopnosti vzhledem k nízké bolesti.  Dále snižuje výskyt nežádoucích pooperačních komplikací, které ovlivňují kvalitu života a prodlužují návrat do běžného pracovního i osobního života.
Ve srovnání s klasickou chirurgií, přináší robotická chirurgie větší preciznost, nižší riziko krevních ztrát, méně infekcí, dále, ve srovnání s laparoskopií, výrazně nižší potřebu konverze na otevřený operační výkon vzhledem k větší flexibilitě a preciznosti. Při operační léčbě zejména onkologických onemocnění je zaznamenán v posledních několika letech rychlý nástup roboticky asistovaných výkonů, což souvisí s výše uvedenými fakty.
V České republice, v urologii, v případě lokalizovaného nádorového onemocnění prostaty je provedeno její odstranění téměř v 80 % roboticky, kdy se meziroční nárůst, v posledních letech, pohyboval okolo 10 %. Rychle rostou i robotické výkony v případě odstranění nádorů ledvin (parciálních nefrektomií), významně se navyšují roboticky asistované výkony v gynekologii, s meziročním nárůstem nad 80 %, podobně v obecné chirurgii, kde se meziroční nárůst pohybuje nad 50 %. Potřeba konvertovat (na klasickou operaci) robotický výkon ve srovnání s laparoskopií je v průměru o 50 % nižší.

V případě provedených mezinárodních studií u operací nádorů ledvin je výrazně nižší mortalita, o 44 % nižší potřeba krevních převodů, o 42% nižší výskyt postoperačních komplikací, o 39 % nižší výskyt komplikací v následujících 30 dnech po operaci, a také o 36 % nižší potřeba rehospitalizace ve srovnání s otevřenou operací. V případě srovnání s laparoskopií je potřeba převedení na otevřenou operaci a revizi o 52 % nižší při užití robota. Podobně je snížena potřeba krevních převodů o 24 %, dále pooperačních komplikací o 21%, je evidována nižší potřeba rehospitalizace o 17 % oproti laparoskopii.
Při odstranění prostaty, z důvodů lokalizovaného nádorového onemocnění, dlouhodobé statistické výsledky upřednostňují roboticky asistovanou operaci oproti otevřené chirurgii nebo laparoskopii.
Důvodem je významně nižší výskyt  komplikací v průběhu operace a bezprostředně po ní, lepší výsledky spojené s radikalitou výkonu, nižší počet převedení na klasickou operaci oproti laparoskopii, nižší potřeba krevních převodů, s průměrnou krevní operační ztrátou kolem 200 ml.

V gynekologické operativě při roboticky asistované hysterektomii pro karcinom endometria se podle provedených vyhodnocení  shoduje doba robotického výkonu s laparoskopií, ten však umožňuje menší krevní ztráty, kratší hospitalizaci, která se v průměru pohybuje okolo 2,7 dne. Přibližně o 52 % je nižší pravděpodobnost otevřené operační revize a dokončení výkonu, významně   se snižuje možnost úmrtí v pooperačním období. I v oboru gynekologie roboticky asistované operace přináší o 26 % nižší výskyt komplikací, 25 % méně krevních převodů a na rozdíl od laparoskopické operace se o 20 % pacientek vrací k hospitalizaci.
V chirurgii jsou aktuálně robotické operace indikovány nejčastěji u některých typů nádorů tlustého střeva. Pacienti, u kterých je tento typ operace vhodný, mají ve srovnání s klasickou operací lehčí pooperační průběh. Díky tomu se zkracuje doba nutná k pobytu na jednotce intenzivní péče. S vysokou přesností robotického systému souvisí, stejně jako v ostatních chirurgických oborech, i nižší výskyt pooperačních komplikací a potřeba krevních transfúzí. Ve srovnání s laparoskopickými operacemi je v chirurgii přibližně o 40 % méně pravděpodobné, že operace bude muset být převedena na operaci otevřenou. Díky těmto přednostem bývá významně kratší celková délka hospitalizace a asi o 20 % menší pravděpodobnost oproti ostatním typům operací, že se pacient bude muset vrátit do nemocnice s nějakou komplikací. To má velký význam zvláště u pacientů s nádorovým onemocněním, protože díky kratší pooperační rekonvalescenci mohu dříve podstoupit další onkologickou léčbu, pokud ji potřebují.

 

Start robotické chirurgie v jihlavské nemocnici

Zahájení provozu předcházely 2 roky příprav. Nemocnice Jihlava, p. o., prostřednictvím svého vedení, zanalyzovala vhodnost takového projektu jak ze zdravotnického tak i ekonomického hlediska, a poté obstála  při  jednáních přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví. Byly splněny veškeré podmínky pro velkou investici do robotické chirurgie, které pomohl dotační program REACT-EU z Evropské unie. Vedle robotického systému jihlavská nemocnice investovala prostředky do speciálního operačního stolu, který umožňuje změnu polohy pacienta v průběhu operace, bez nutnosti přerušení operačního výkonu. Bylo nutné přizpůsobit robotické chirurgii i jeden z operačních sálů a prakticky ho vyřadit z užívání pro běžnou klasickou chirurgii. Reorganizace provozu centrálních operačních sálů vyžadovala velkou míru pochopení a spolupráce všech operačních oborů.

V posledních 3 měsících roku 2022 proběhlo intenzivní školení veškerého personálu robotického centra pod dohledem firemních odborníků, které probíhalo v mimopracovní době. Mnoho času bylo věnováno zvládnutí běžné obsluhy  robotického systému ze strany středně zdravotnického personálu a lékařů z příslušných klinických oborů gynekologie, chirurgie a urologie. Samotnou operační techniku lékaři pilovali na simulátoru operační konzole. Čas a preciznost úkolů posuzovali odborní školitelé. Po 3 měsících intenzivní přípravy všichni lékaři složili závěrečné zkoušky v zahraničí ve výukových centrech.
Jihlavské robotické centrum je tak certifikovaným pracovištěm pro poskytování roboticky asistované chirurgie.
Lékaři z jihlavské nemocnice spolupracují se špičkovými robotickými pracovišti z fakultních nemocnic v Praze a Olomouci, využívají cenných rad odborníků, kteří se věnují této operativě řadu let a často navštěvují jihlavské robotické centrum. Připravuje se spolupráce s odborníky ze zahraničí.