Nemji-logo-inverted

Volby do Evropského parlamentu

Informace k volbám do Evropského parlamentu.

1.    Na základě trvalého pobytu voliče ve volebním OKRSKU 37, kam Nemocnice Jihlava spadá. Jedná se o následující adresy:
 • Rantířovská 2, 2a, 4, 6
 • Vrchlického 46, 57, 57a, 59, 61, 63, 69
 • Za Prachárnou 1, 1a, 3, 5, 7, 7a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

V tomto případě nahlásí pacient své rozhodnutí hlasovat v Nemocnici Jihlava, p.o., sociální pracovnici do 7. června 2024 do 12:00 hod.

 

2.    Na základě voličského průkazu:

Voličský průkaz se vystaví na základě žádosti podané u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu voliče.

 •  Způsob podání žádosti:
  • Písemně s doručením žádosti obecnímu úřadu nejpozději  31. května 2024 v 16:00 hod., a to:
   1.     na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
   2.  v elektronické podobě zasláním prostřednictvím datové schránky voliče.
  • Osobně do 5. června 2024 do 16:00 hod.; volič se dostaví na příslušný obecní úřad, prokáže svoji totožnost a požádá o voličský průkaz.
 • Převzetí voličského průkazu:
  • Osobně,
  • zmocněncem na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o voličský průkaz,
  • zasláním prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v žádosti.

Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům je 15 dnů přede dnem voleb, tzn. od 23. května 2024, a to způsobem, který volič žádající o voličský průkaz uvedl ve své žádosti.

 

3.    Na základě nahlášení do seznamu voličů prostřednictvím správce zařízení:
 •  Platí u dlouhodobějších hospitalizací: pacient, který projeví zájem hlasovat v Nemocnici Jihlava, p. o., oznámí toto svoje rozhodnutí ošetřujícímu personálu. Personál kontaktuje za tímto účelem sociální pracovnici, která pacientovi předá k vyplnění tiskopis Nahlášení pro volby do Evropského parlamentu 2024. Toto vyplněné nahlášení je nutné sociální pracovnici předat do 17. května 2024 do 12:00 hod.
 • Pokud by byl pacient před konáním voleb z nemocnice propuštěn a bude tedy následně volit v místě trvalého bydliště, je nutné o této skutečnosti informovat sociální pracovnici!

 

Případ, kdy je volič neplánovaně přijat do zdravotnického zařízení v době, kdy již nemůže být na svou žádost prostřednictvím správce zařízení nahlášen do seznamu vedeného obecním úřadem, v jehož správním obvodu se zařízení nachází, nemá voličský průkaz a uplynula i lhůta, ve které lze požádat o vydání voličského průkazu, nelze řešit jinak, než že tento volič nebude moci své volební právo realizovat.

 

V případě nejasností:
Kontakt na zdravotně-sociální pracovnici: Mgr. Bc. Libuše Musilová, DiS., tel. 567 157 842, 704 984 763

 

Informace ke stažení zde.

 

Nemocnice Jihlava | Vaše nemocnice