Nemji-logo-inverted

O nemocnici

Kamerový systém

Kamerový systém

Kontakt na správce kamerového systému:
Mgr. David Zažímal

Mgr. David Zažímal

Náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost

 

Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem jsou kamerovým systémem zpracovávány? A jaký je právní základ tohoto zpracování?

V rámci prostor naší organizace jsou instalovány venkovní i vnitřní kamery, které vzhledem ke svému umístění zabírají prostor, v němž se pohybují pacienti, osoby blízké pacientům, dodavatelé i další třetí osoby. Prostory, které jsou zabírány kamerovým systémem, jsou vždy řádně a zřetelně označeny. Kamery fungují v nepřetržitém režimu.

V rámci kamerového systému můžeme zpracovávat následující osobní údaje: váš vzhled, pohlaví, přibližný věk.

Důvodem zpracování těchto vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na ochraně našich práv a oprávněných zájmů, zejména pak ochraně života a zdraví pacientů (např. pády), zaměstnanců, ale i veřejnosti vstupující do prostor NemJi, ostraze objektu, ochraně majetku našeho i vašeho a prevence proti vandalismu.

 

Kdo může tyto záběry vidět a je možné je předat do zahraničí?

Vaše osobní údaje z kamerového systému zásadně spravujeme uvnitř organizace. Údaje předáváme mimo organizaci pouze, pokud to vyžaduje právní předpis či je takové předání nutné k prověřování nebo dokazování nastalých incidentů či protiprávního jednání. V souladu s předchozí větou tak může být kamerový záznam předán zejména orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům nebo soudům. V jiných případech údaje předáme pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

 

Jak dlouho a v jaké formě kamerové záznamy uchováváme?

V rámci kamerového systému je prováděn i dlouhodobý a nepřetržitý záznam záběrů. Tento záznam je uchováván po dobu 30 dnů. Následně je automaticky přemazán novým záznamem a nelze jej nijak obnovit. Kopii záznamu vytváříme pouze v případě, že je na něm zaznamenána událost, kterou potřebujeme prošetřit. Tuto kopii uchováváme zabezpečenou po dobu nutnou k řádnému prošetření takové události a v případě, že je ve věci zahájeno soudní řízení, po celou dobu takového řízení. Záznamy uchováváme v elektronické podobě.